Als ANBI dienen wij van de belastingdienst diverse gegevens openbaar te maken via een internetsite. Doel van deze regelgeving is dat door de transparantie het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector wordt bevorderd. 

Naam van de instelling: Stichting ter behoud Krabbendammer erfgoed

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (hierna RSIN): 853972965

Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling: Kerkpad 15, 1749 CW Warmenhuizen (Krabbendam) E-mail:beheerder@krabbendammererfgoed.nl

Doelstelling van de stichting:

  1. de verwerving, het beheer, het onderhouden en in goede staat houden van de gereformeerde kerk te Krabbendam, gemeente Schagen;
  2. de exploitatie van de gereformeerde kerk te Krabbendam;
  3. het verwerven, beheren, onderhouden en in goede staat houden van Krabbendammer erfgoed; –
  4. de exploitatie van dit Krabbendammer erfgoed;
  5. het behouden van gebouwen bedoeld onder a en c of gebouwen die hieraan dienstbaar zijn of daarmee verbonden zijn;
  6. het stimuleren van de religieuze functie en de sociaal maatschappelijke functie van het gebouw;
  7. gedurende de periode van het bestaan van de huidige kerkgemeenschap – van de gereformeerde kerk Krabbendam deze kerkgemeenschap het gebouw om niet te laten gebruiken indien en zolang dit mogelijk is;
  8. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling 

Bestuurssamenstelling
Oskar Verkamman uit Warmenhuizen
Peter van Gispen uit Schoorldam
Yasmin Hemke uit Krabbendam
Ronnie Vermuë uit Krabbendam
Rick van Teylingen uit Krabbendam
Angelique Jonker uit Krabbendam
Eelko de Vries uit Krabbendam

Beloningsbeleid van de instelling 
Het is statutair geregeld dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. De bestuurders hebben wel recht op een vrijwilligersvergoeding, maar hebben er allemaal voor gekozen deze af te slaan (gift aan de Stichting)

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) van de instelling 

Voor een historisch overzicht van alle lezingen ga naar MENU/Lezingen 2020. Hieronder vindt u per jaar alle lezingen.

De balans en staat van baten en lasten:

https://www.krabbendammererfgoed.nl/jaarstukken/